Van iedere reservering van een gastkat voor een verblijf in kattenpension Tommie wordt door de gastvrouw een reserveringsformulier, in tweevoud, opgemaakt. Aan de klant wordt een exemplaar uitgereikt.

Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van kattenpension Tommie en de klant, de naam van de gastvrouw, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van de gastkat, de door de klant gewenst duur van het verblijf en de door de klant verschuldigde prijs per dag.

Het reserveringsformulier, dat voorzien is van de handtekening van de klant en de gastvrouw, geldt als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.

In de vermelde prijs per nacht per gastkat zijn inbegrepen de kosten van verzorging, voeding (m.u.v. speciale voeding) en huisvesting.

Betalingen van het verschuldigd pensiongeld dient vooruit gedaan te worden.

Bij een eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is kattenpension Tommie gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant tegen de overeengekomen prijs per nacht in rekening te brengen.

Indien de klant met zijn aangemelde gastdier zich niet op de aanvangsdatum bij Kattenpension Tommie meldt, mag het kattenpension de overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan kattenpension Tommie het gehele pensiongeld verschuldigd.

In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is kattenpension Tommie gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 250,=.

Kattenpension Tommie verplicht zich tot het zorgvuldig voeden, huisvesten en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

Kattenpension Tommie zal zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de klant ten aanzien van de verzorging en huisvesting van het gastdier.

Indien de gastkat niet voldoende is ingeënt, is kattenpension Tommie gemachtigd om deze te weigeren.

Kattenpension Tommie mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien zulks naar het oordeel van het kattenpension noodzakelijk is.

Kattenpension Tommie zal nooit de eigenaar van het gastdier kunnen worden, ook als deze na de afgesproken tijd niet opgehaald wordt (hiervoor is wel het afgesproken bedrag per dag verschuldigd). Indien het gastdier niet na 4 weken na einddatum contract is opgehaald, is kattenpension Tommie gerechtigd het gastdier af te staan aan een dierenasiel, waarbij alle gemaakte kosten verhaald worden op de klant.

Kattenpension Tommie is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van de door het gastdier opgelopen, dan wel bij het gastdier behandelde of vermoede ziekten of aandoeningen tijdens het verblijf in het kattenpension. De klant machtigt het kattenpension om in geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier in het kattenpension Tommie op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan de gastvrouw te verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in kattenpension Tommie.
De klant is aansprakelijk jegens kattenpension Tommie voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet verstrekken, dan wel het verstrekken van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
Indien het gastdier tijdens het verblijf in het kattenpension onverhoopt komt te overlijden kan het pension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van de klant.
Kattenpension Tommie is aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het kattenpension van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Kattenpension Tommie is niet aansprakelijk indien het voortvloeit uit een onvoorziene omstandigheid of indien het niet te wijten is aan het kattenpension.
De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

De klant is verplicht voor aanvang van het verblijf aan kattenpension Tommie het bewijs van inenting tegen katte- en niesziekte alsmede het bewijs van ieder andere wettelijk voorgeschreven aanvullend vereiste inenting af te geven.

Kattenpension Tommie is in geval van niet-nakoming door haar van één of meer harer verplichtingen uit de pensionovereenkomst in geen geval aansprakelijk te houden voor een groter bedrag dan € 350,=.

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Kattenpension Tommie
Hondstraat 32
5334 JM Velddriel
0418-635127
info@tommie.nl