Privacy

Privacyverklaring & Privacybeleid

Privacyverklaring:
Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt binnen Kattenpension Tommie en is volledig opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid:
Kattenpension Tommie hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:
Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;
Dat wij persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde verzorging te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
Dat wij Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Kattenpension Tommie
Hondstraat 32
5334 JM Velddriel
Telefoon: 0418-635127
info@tommie.nl

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden bij Kattenpension Tommie geregistreerd zodra reserveringen bij ons worden gemaakt. De gegevens die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde reservering zijn:
NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

Doeleinden:
De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):
Om u te informeren over algemene informatie met betrekking tot de verzorging van uw huisdier door middel van e-mails, telefoon of chatbericht;
Om klachten over een dienst of het bedrijf te verwerken en het verloop en de afwikkeling hiervan terug te koppelen.

Verstrekking aan derden:
De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de juiste verzorging. Naast onze eigen verzorging kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van diensten van een dierenarts.
De gegevens worden niet verstrekt aan partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Beveiligen en bewaren:
Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.

Rechten:
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kattenpension Tommie
Hondstraat 32
5334 JM Velddriel
Telefoon: 0418-635127
info@tommie.nl

 

Kattenpension Tommie
Hondstraat 32
5334 JM Velddriel
0418-635127
info@tommie.nl